Birim Kalite Çalışmaları

Misyon:

Lisansüstü programlar ile sanat, tasarım alanlarında özgün, yaratıcı niteliklere sahip, ülkemizin kültür ve sanatına katkı sağlayacak sanatçı, tasarımcı ve akademisyenler yetiştirmektir. Bununla birlikte evrensel düzeyde gerekli olan bilgi birikimini sağlayacak teorik ve pratik uygulamaları içeren nitelikli bir eğitim vermektir.

 

Vizyon:

Geçmişin verileri ile günümüz dünyasının getirileri doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda özgün ve nitelikli bilim, sanat, tasarım ve kültür yaklaşımları ortaya koymaktır.

Görev Tanımları

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Görev Tanımları

Enstitü Müdürü

Görev Alanı

· Süleyman Demirel Üniversitesi rektörlüğü ve üst yönetimi tarafından belirlenmiş olan saikler ve ilkeler doğrultusunda, enstitünün sahip olduğu vizyon ve misyon kıstasları dahilinde eğitim, öğretim ve birimin tüm faaliyetlerini yürütme amacı ile çalışmalar yapmak, planlama ve koordinasyon sağlamak, yönlendirmelerde bulunmak ve bu hususta tüm çalışmaları denetlemek. Enstitünün ve enstitüye bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin akılcı bir şekilde kullanılmasını ve geliştirilmesini, gerektiği durumlar dahilinde güvenlik tedbirlerinin alınmasını, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin verilmesini, eğitim-öğretim kapsamında bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini de içeren akademik işlerin düzenli bir biçimde yürütülmesini, tüm faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasını aynı zamanda takip ve kontrol edilmesini ve tüm bu faaliyetlerin sonuçlarının tatbik edilmesini sağlar.

Temel Görev ve Sorumlulukları

· Enstitünün tüzel kişiliğini temsil eder. Enstitünün misyon ve vizyonunu belirleyerek yürütülen faaliyetlerin bu vizyon ve misyon doğrultusunda gerçekleştirilmesini takip eder.

· Enstitüdeki akademik ve idari işlevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi hususunda nihai yetki ve sorumluluğa sahiptir.

· Enstitü Üst Kurullarına (Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu) başkanlık eder, Enstitü kurullarının kararlarını uygular ve Enstitü birimleri arasında koordinasyonu sağlar.

· Yıllık periyotlarla enstitünün analitik bütçesini hazırlar ve gerekçelerini sunar.

· Yıllık periyotlarla ya da talep halinde enstitü genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor sunar.

· Enstitünün kadro ve ödenek ihtiyaçlarını hazırlatır ve Rektörlük Makamına sunar.

· Enstitüde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar. Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir.

· Enstitünün idari ve akademik personelinin ihtiyaç görülen alan ve konularda seminer, konferans ve kurs gibi etkinlikler düzenleyerek birim çalışanlarının gelişimini ve enstitünün sürekli öğrenen bir yapı kazanması için çalışır.

· Enstitüde araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlar.

· 2547 Sayılı ve 5018 Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen görevleri yerine getirir.

 

Yetkileri

· Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,

· Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanma yetkisine sahip olmak,

· Temsil, imza ve harcama yetkisine sahip olmak,

· Bünyesindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, kontrol etme, düzeltme, uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak,

· Kuruma alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama yetkisine sahip olmak.

Yasal Dayanak

· 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

· 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

· 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

· 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

· 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

· Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

· Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları idari Teşkilatı

 

Enstitü Kurulu

Görev Alanı

· Enstitü Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşmaktadır. Enstitü bünyesindeki eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu faaliyetlerin düzenlenmesi Enstitü Kurulunun görevidir. Enstitü Kurulu olağan toplantıları periyodik biçimde her yarıyılın başında ve her yarıyılın sonunda olmak üzere senede dört kez gerçekleşir. Bu durum dışında enstitü müdürü gerekli gördüğü hallerde enstitü kurulunu toplantıya çağırmaya haizdir.

Temel Görev ve Sorumlulukları

· Enstitü kurulu akademik bir organ olup, enstitünün; eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, yayın faaliyetleri, bu faaliyetlerle ilgili esasları, planları, programları ve eğitim öğretim takvimini kararlaştırmakla sorumludur.

· Enstitü kurulu, enstitünün yönetim kuruluna üye seçme, program ya da anabilim dalı açma yahut kapatma teklifini görüşme yetkisine haizdir.

· Lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin mevzuatı görüşme, enstitü tez yazım klavuzunu görüşme, lisansüstü programlara ait müfredatı görüşme, derslerin AKTS değer, kod ve isim değişiklerini görüşme, üniversitenin diğer üniversitelerle arasında başlayan çift diploma çalışmalarını görüşme hakkına haizdir.

· Ek olarak yukarıda bahsedilen tüm teklif ve görüşleri daha sonra Senotoya sunmak üzere karara bağlayabilir.

· Öğrenci alımı için gerekli kontenjanın belirlenmesi enstitü kurulunun görevlerindendir.

· Görev dâhilinde yürütülen tüm süreçleri üniversitenin Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde yürütmektedir.

· Bahsedilen tüm görevler uygulanırken enstitü kurul üyeleri kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde enstitü müdürüne karşın sorumlu olarak yerine getirmektedir.

Yasal Dayanak

· 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

· 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

· 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

· 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

· 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

· Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

   Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları idari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname

 

Enstitü Yönetim Kurulu

Görev Alanı

· Enstitü yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşmaktadır. Enstitü yönetim kurulu, enstitü müdürünün çağrısı üzerine toplanmaktadır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim ve öğretim koordinatörlükleri kurabilme aynı zamanda bunların görevlerini düzenleme hakkına haizdir.

Temel Görev ve Sorumlulukları

· Enstitü kurulunun belirlediği esaslar doğrultusunda enstitü müdürüne yardım eder.

· Disiplin kurulu olarak görev alma hakkı bulunmaktadır.

· Enstitünün yatırım ve bütçe tasarısını hazırlamakta,

· Enstitüce belirlenen eğitim- öğretim plan ve programlarını aynı zamanda belirlenen takvimin uygulanmasını sağlamaktadır.

· Öğrencilerin kabulü ve ders intibakları/çıkarılmaları ile ilgili olarak eğitim, öğretim ve sınav işlemleri hakkında karar verme hakkına haizdir.

· Görev dâhilinde yürütülen tüm süreçleri üniversitenin Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde yürütmektedir.

· Gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, komisyonlar, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurar ve bunların görevlerini düzenler.

· Lisansüstü programları kazanan adayları belirleme hakkına haizdir.

· Değişim programlarına ilişkin olarak gelen/giden öğrencilerin alacakları derslerin eşleştirmelerini ve başarı notlarını görüşerek karara bağlama hakkına haizdir.

· Lisansüstü öğrencilerin kayıt yaptırdıktan mezun oldukları süreye kadar olan süreçte öğrencilik durumları ile ilişkin bütün kararları belirleme hakkına sahiptir.

· Doktora yeterlilik komitelerinin belirlenmesi hususunda karar alma hakkına haizdir.

· Öğretim üyelerinin ders telafi programlarını görüşme ve karara bağlama hakkına haizdir.

· Öğrencilerin; ilişik kesme ve mezuniyetlerini buna ek olarak öğrencilerden gelen tüm dilekçeleri görüşüp karar bağlama hakkına haizdir.

· Özel öğrenci statüsü kazanma taleplerini, bu statü ile ders alma hakkını görüşme ve karara bağlama hakkına haizdir.

· Enstitüce yürütülen ortak programlara kayıtlı olan öğrencilerin; danışmanlık, ders alma gibi tüm işlemlerini görüşme ve karara bağlama,

· Öğrencilerin katılacakları bilimsel etkinlik programlarını görüşme ve karara bağlama hakkına haizdir.

· ÖYP dâhilinde öğrenim gören öğrencilerin görev sürelerinin uzatılmasını görüşme ve karara bağlama hakkına haizdir.

· Enstitü dâhilinde bulunan öğretim üyelerinin ve enstitü dışından yürütülecek dersleri yürütecek öğretim elemanlarının görevlerini yapma hakkına haizdir.

· Enstitü yönetim kurulu derslerin şubelere bölünmesi yahut birleştirilmesi hakkında karar alma ve uygulama hakkına haizdir.

· Uluslararası yabancı uyruklu öğrencilerin dil öğrenmeleri için gerekli sürenin verilmesi hususunda karar alma hakkına haizdir.

· 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir ve tüm bu görev ve sorumlulukları yerine getirirken enstitü müdürüne karşı sorumludur.

Yasal Dayanaklar

· 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

· 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

· 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

· 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

· 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

· Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

· Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları idari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname

 

Enstitü Müdür Yardımcılığı -1

Görev Alanı

· Enstitü müdür yardımcısı müdür tarafından ve kurum içinde görevli öğretim üyeleri arasından üç yıllığına atanmaktadır. Müdürün görev süresi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi eş zamanlı olarak son ermektedir. Müdür yardımcıları enstitünün; misyon ve vizyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek amacıyla etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacı ile yapılan çalışmalarda enstitü müdürüne yardımcı olmakla görevlidirler.

· Müdürün akademik ve idari faaliyetleri ile ilgili verdiği görevleri ilgili yasal mevzuat kapsamında yerine getirir.

Temel Görev ve Sorumluluklar

· Enstitü Müdürünün olmadığı zamanlarda yerine vekâlet etme hakkına haizdir.

· Göreviyle ilgili evrak, eşya, araç ve gereçleri koruma ve saklama sorumluluğu bulunmaktadır.

· Enstitü üst kurullarına katılma sorumluluğundadır.

· Enstitü üst kurullarına ilişkin iş ve işlemleri kontrol etmekle hükümlüdür.

· Enstitü politika ve stratejilerinin belirlenmesi yönünde yapılan gerekli çalışmalara yardımcı olmakla sorumludur.

· Gerekli durumlar dâhilinde güvenlik önlemlerinin alınmasına yardımcı olma sorumluluğuna haizdir.

· Enstitü öz değerlendirme raporu, stratejik planı ve mevzuat geliştirme hususunda çalışmalar yapma sorumluluğuna haizdir.

· Yıllık idari faaliyet raporlarını hazırlama, satın alma ve ihalelerle ilgili çalışmaları denetlemek ve sonuçlandırmak sorumluluğu taşımaktadır.

· Akademik ve idari personelin atanma, kadro, izin, rapor ve diğer özlük haklarını izlemek, bu konularda personelin isteklerini dinlemek, çözüme kavuşturmak, aynı zamanda enstitünün personel işlerinin koordinasyonunu sağlama sorumluluğuna haizdir.

· Altyapının geliştirilmesi, destek hizmetleri, enstitü ile ilişkin olarak sektörlerle ilişkileri düzenlemek, gelişim planı çerçevesinde insan kaynaklarının geliştirilmesini sağlamak ve teknik ve fiziki altyapının planlanmasını, verimli kullanımını ve iyileştirilmesini sağlamak hususlarında sorumluluğa sahiptir.

· Tahakkuk, taşınır mal kayıt kontrol, satın alma, bütçe ve ödenek durumlarının takibini yapmak üzere sorumludur.

· Enstitüye alınacak ya da diğer birimlerde yaptırılacak araç, gereç ve malzemelerle ilgili olarak o birim amirleri ile görüşmelerde bulunmak, onların görüş ve önerilerini almakla yükümlülüğe haizdir.

· Görev alanına giren konularda komisyonlar kurmak, komisyon çalışmalarının takibini yapmak ve süresi içinde sonuçlandırılmalarını sağlamakla sorumludur.

· Tahakkuk ve ayniyat hizmetlerini denetlemek, depoların düzenli tutulmasını sağlamak, enstitüde açılacak (Süleyman Demirel Üniversitesi haricinde) kitap sergileri, standlar ile asılmak istenen afiş ve benzeri talepleri incelemek, denetlemek gibi hususlarda sorumluluğa haizdir.

· Enstitü Prosedürlerinin uygulama alanlarında belirtilen faaliyetleri yerine getirme, enstitüye intikal eden disiplin soruşturması ve dava dosyalarını hazırlama hususlarında sorumluluğa haizdir.

· Ders planları, okutulacak dersler, yeni açılacak dersler ve sınav programları ile ilgili çalışmaları planlar ve programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yapmakla sorumludur.

· Yeni anabilim dalları açılması ve mevcut olanları yapılandırılması veya kapatılması için çalışma yapma hakkına haizdir.

· Enstitü Web sayfasının ve standart formların oluşturulmasını ve güncel tutulmasını sağlamakla sorumludur.

· Ders ücreti formlarının, puantajların ve uzaktan öğretim materyal ve içerik geliştirme hizmet ücretlerinin düzenlenmesini sağlamakta ve denetlemektedir.

· Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) birim koordinatörlüğü görevini yerine getirmektedir.

· Tez teslim işlemlerini takip etmekle sorumludur.

· 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer yönetmeliklerde belirtilen diğer görevleri yapmakla sorumludur.

· Müdür tarafından verilen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir ve görev ve faaliyetlerinde enstitü müdürüne karşı sorumludur.

Yasal Dayanaklar

· 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

· 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

· 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

· 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

· 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

· Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

· Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları idari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname

 

Enstitü Müdür Yardımcılığı – 2

Görev Alanı

· Enstitü müdür yardımcısı müdür tarafından ve kurum içinde görevli öğretim üyeleri arasından üç yıllığına atanmaktadır. Müdürün görev süresi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi eş zamanlı olarak son ermektedir. Müdür yardımcıları enstitünün; misyon ve vizyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek amacıyla etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacı ile yapılan çalışmalarda enstitü müdürüne yardımcı olmakla görevlidirler.

· Müdürün akademik ve idari faaliyetleri ile ilgili verdiği görevleri ilgili yasal mevzuat kapsamında yerine getirir.

Temel Görev ve Sorumluklar

· Enstitü Müdürünün olmadığı zamanlarda yerine vekâlet etme hakkına haizdir.

· Bölüm başkanlarınca çözüme kavuşturulamayan öğrenci sorunlarını müdür adına dinleme, ve çözüme kavuşturma sorumluluğuna haizdir.

· Bölümler tarafından yapılan ders görevlendirmelerinin denetimini yapmakla sorumludur.

· Çalışma odaları ve dersliklerle ilgili ihtiyaçların belirlenmesi, hazırlıkların gözden geçirilmesi ve çalışmaların denetlenmesini sağlamakla sorumludur.

· Dersliklere ait ders araç ve gereç ihtiyaçlarının belirlenmesi ve temininin sağlanması görevlerine haizdir.

· Çevre, bakım, temizlik ve onarım hizmetlerini denetleme sorumluluğuna haizdir.

· Öğrenci kulüpleri ve/veya öğrencilerin düzenleyeceği çeşitli etkinliklerin gözden geçirilmesi, denetlenmesi ve kontrolünün sağlanması sorumluluklarına haizdir.

· Öğrenci soruşturma dosyalarını izlemek, bu soruşturmalar ile ilgili kurulacak komisyonlara başkanlık etme sorumluluğunu taşımaktadır.

· Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal, yan dal, yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili her türlü çalışmaları ve takibini yapmak, programların düzenlenmesini sağlama sorumluluğuna haizdir.

· ERASMUS ve FARABİ programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere yardımcı olmak, bölümlerle koordinasyonu sağlama, aynı zamanda enstitü tarafından düzenlenecek; konferans, seminer, yemek, gezi, teknik gezi gibi etkinlileri organize etme sorumluluğu taşımaktadır.

· Uluslararası öğrenci, öğrenim hareketliliği ve staj hareketliliği ile ilgili işlemleri yürütmektedir.

· Her türlü burs işlemleri ile ilgilenmek, bunlar için kurulacak komisyonlara başkanlık etme sorumluluğu taşımaktadır.

· Arşiv, istatistik ve veri tabanı çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür.

· 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer Yönetmeliklerde belirtilen diğer görevleri yapmakla ve müdür tarafından verilen diğer görev ve sorumlulukları gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Yasal Dayanaklar

· 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

· 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

· 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

· 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

· 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

· Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

· Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları idari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname

 

Enstitü Sekreterliği

Görev Alanı

· Enstitü sekreterliği ilgili mevzuat çerçevesinde enstitünün idare yapısının kurulması, yönetilmesi ve denetlenmesini sağlar. Buna ek olarak kurullara katılır, bütçeyi hazırlar, kadro ihtiyaçlarını belirler ve iç denetim çalışmalarına katılmaktadır.

· Enstitü içerisinde gerekli iş bölümü müdürün onayından sonra enstitü sekreterince yapılmaktadır. Enstitü sekreterliği Süleyman Demirel Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak, kurumun vizyon ve misyonu doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmesi amacı ile müdüre karşı sorumluluk içinde faaliyetlerini yürütmektedir.

Temel Görev ve Sorumlulukları

· Enstitünün üniversite içi ve dışı tüm akademik faaliyetlerini yürütmektedir.

· Akademik genel kurul, enstitü kurulu, enstitü yönetim kurulu ve enstitü disiplin kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapar; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlar.

· Enstitüde görevli idari personelin kişisel dosyalarının tutulmasını takip eder ve talep edildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri iletme sorumluluğuna haizdir.

· Öğrencilere ait bilgileri talep edildiğinde üst makamlara iletme sorumluluğuna haizdir.

· Enstitüye ait tüm iç ve dış yazışmaların yapılmasını sağlar ve bu yazışmaların takibini ve kaydını tutmakla sorumludur.

· Öğretim elemanlarının ders içi ve ders dışı sorunlarının çözümün yardımcı olmakla sorumludur. Ek olarak, derslerin etkin biçimde yürütülmesi için gerekli yardım, bakım, onarım ve desteği sağlamakla yükümlüdür.

· Öğrencilerin gelen sağlık raporlarının ilgili bölüme ulaştırılmasını sağlamaktadır.

· Enstitü çalışanları arasında iş bölümünü, gerekli denetim ve gözetimi sağlamakla sorumludur.

· Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuat üzerinde değişiklikleri takip etmekle sorumludur. Ek olarak enstitü idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında enstitü müdürüne öneride bulunur.

· Enstitü yerleşkesi içerisinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamaktadır.

· Enstitüye gelen ilan ve duyurulardan ilgilileri haberdar etmekle yükümlüdür.

· Enstitü ile ilgili istatistiklerin derlenmesini ve güncellenmesini sağlar.

· Fiziki alt yapı iyileştirmelerine yönelik projelerin hazırlanması ile sorumludur.

· Resmi açılışlar, törenler ve öğrenci etkinlikleri çerçevesinde hazırlıkların yapılmasını sağlamak ve sonuçlandırmakla sorumludur.

· Enstitü yerleşkesi içerisinde eğitim ve öğretim etkinlikleri ile sınavların güvenli bir biçimde yapılmasını sağlamak için sorumludur.

· Tüm kurum, kuruluş, tüzel ve gerçek kişilerden müdürlüğe gelen yazıların cevaplandırılması için gerekli çalışmaları yapmakla sorumludur.

· Enstitü kurullarının gündemlerini hazırlatmakla, kurullarca alınan kararların yazdırılmasıyla, ilgililere dağıtılmasıyla ve arşivlenmesiyle sorumludur.

· Akademik ve idari personelin özlük hakları işlemlerinin yürütülmesini sağlamaktadır

· Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde basit bilgi niteliğini taşıyan yazılara cevap vermektedir.

· Tüm birimlerden gelen İdari ve Mali işler evraklarını ve diğer her türlü evrakı kontrol eder, gereği için hazırlıklar yapar. Gerçekleştirme Görevlisi olarak mali işleri yürütmektedir.

· Enstitü öğrenci işlerinin, alt birimlerdeki hizmet ve görevlerin; etkin, süratli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi ile sorumludur.

· İdari personele ve öğrencilere mevzuat hakkında bilgi vermektedir.

· İdari personelin yıllık izinlerini, enstitü işlerinin aksamayacağı şekilde düzenlemekle haizdir.

· İdari personelin görev ve işlerini denetler, eğitilmelerini sağlamakla sorumludur.

· Enstitü müdürünün imzasın sunulacak tüm yazıları parafe etmekle sorumludur.

· Enstitü için gerekli olan her çeşit materyal; mal ve malzemenin alımlarının yapılmasını sağlamakla sorumludur.

· Enstitü müdürünün görev alanı ile ilgili olarak vereceği diğer işleri yapma sorumluluğundadır.

· 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 51/b ve 51/c maddelerinin gereğini yapar.

· 5018 Sayılı Kanun uyarınca yapması gereken iş ve işlemleri yapmakla sorumludur.

 

Yasal Dayanaklar

· 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

· 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

· 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

· 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

· 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

· Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

· Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları idari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname

 

Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı

Görev Alanı

· Fakültelerin ve Konservatuvarların bölüm başkanları ve aynı zamanda enstitü anabilim veya enstitü anasanat dalının da başkanlarından oluşmaktadır. Anabilim dalı başkanı görevi başında bulunmayacağı hasıl durumlarda yerine öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakma olanağına sahiptir. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla görevden uzak kaldığı durumlarda kalan sürenin tamamlanması adına aynı yöntemle yeni bir anabilim dalı başkanı atanmaktadır.

· Anabilim dalı başkanı, anabilim dalının her düzeyde eğitim, öğretim ve araştırmaların ek olarak anabilim dalına ait tüm faaliyetlerin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Temel Görev ve Sorumlulukları

· Anabilim dalı kurullarına başkanlık etmekle sorumludur.

· Anabilim dalının ihtiyaçlarını müdürlük makamına yazılı olarak rapor etmekle sorumludur.

· Enstitü müdürlüğü ve anabilim dalı arasındaki her çeşit yazışmanın sağlıklı bir biçimde yapılması ve yürütülmesini sağlamakla sorumludur.

· Anabilim dalı derslerinin öğretim elemanları arasında dengeli bir biçimde dağıtılmasını ve eğitim öğretim faaliyetlerinin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamakla sorumludur.

· Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde Müdürlük Muhasebe Birimine ulaşmasını sağlamakla sorumludur.

· Anabilim Dalının eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit ederek Müdürlüğe iletmekle sorumludur.

· Anabilim dalının değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek ve raporlarını müdürlüğe sunmakla sorumludur.

· Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin düzenli, sorunsuz ve verimli bir şekilde ilerlemesi adına anabilim dalında bulunan öğretim elemanları arasında iletişim ortamı oluşmasını sağlamakla sorumludur.

· Anabilim dalı akademik kurulu için anabilim dalı ile ilgili gerekli bilgileri sağlamaktadır.

· Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamaktadır.

· Anabilim dalındaki öğrenci ve öğretim elemanı arasındaki ilişkilerin eğitim ve öğretimin amaçları doğrultusunda düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamakla sorumludur.

· Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi ve lisansüstü eğitim, öğretim ve sınav yönetmeliği ile ilgili yönergelere uygun şekilde yapılmasının sağlanmasını sağlamak amacıyla danışmanlarla toplantı yapma sorumluluğu taşımaktadır.

· Öğretim üyelerinin derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlamakla sorumludur.

· Yüksek lisans ve doktora kontenjanlarını akademik kurulda görüşerek Enstitüye önerir ve buna ek olarak, yüksek lisans ve doktora giriş sınavları ile mülakatlarının planlamasını yapar ve gerektiğinde sınavların kayıt altına alınmasını sağlamakla sorumludur.

· Yüksek lisans ve doktora tez konularını, doktora yeterlilik komitesini ve doktora tez izleme komitesini enstitüye önermekle sorumludur.

· 100/2000 YÖK Doktora Burslarına İlişkin olarak bursiyerlerin danışmanları tarafından hazırlanan akademik gelişme raporlarını Enstitüye göndermekle sorumludur.

· YÖK tarafından belirlenen öncelikli alanlardaki kontenjan taleplerini içeren anabilim dalı kurul kararını ve YÖK tarafından öncelikli alanların kabul edilmesini takiben öncelikli alanlarla ilişkili olan dersler ve içeriklerini Enstitüye iletmekle sorumludur.

· Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programları ile ilgili çalışmaları yürütmektedir.

· Yüksek lisans ve doktora tez savunmaları için jüri üyelerini enstitüye önermektedir

· Ders, sınav ve seminer programlarının zamanında tamamlanarak Enstitüye gönderilmesini sağlamaktadır.

· Her dönem başından itibaren, o dönem açılacak dersleri ve derslerin verileceği sınıfı da belirten haftalık ders programını enstitüye göndermekle sorumludur.

· Ek ders ödemesi ile ilgili gereken evrak ve belgelerin zamanında ve doğru bir şekilde enstitüye gönderilmesini sağlamaktan sorumludur.

· Öğrencilerin üniversite, okul ve diğer kurumlarda yapacakları araştırma başvurusunda araştırma önerisi, veri toplama araçları (anket soruları ve yapılacak uygulama hakkında bilgi), çalışma takvimi ve araştırma yapılmak istenen kurum isimlerini kontrol etmektedir.

· Enstitü kadrosunda bulunup görev yapan araştırma görevlilerinin görev sürelerinin uzatılması hususunda görüşlerini enstitüye iletmektedir.

· Anabilim Dallarına gönderilen süreli yazılara süresi içerisinde, süresiz yazılara ise “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te belirtilen süreler içerisinde cevap verir, ilgili belgeleri eksiksiz bir şekilde Enstitüye ulaştırmaktadır.

· 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmaktadır.

Yasal Dayanaklar

· 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

· 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

· 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

· 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

· 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

· Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

· Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları idari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname

 

Öğretim Üyesi

Görev Alanı

· Süleyman Demirel Üniversitesi rektörlüğü ve üst yönetimi tarafından belirlenmiş olan saikler ve ilkeler doğrultusunda, enstitünün sahip olduğu vizyon ve misyon kıstasları dahilinde eğitim ve öğretimi gerçekleştirebilmek için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi amacı ile çalışmalar yapmak.

Temel Görev ve Sorumlulukları

· Mevcut potansiyelinin tamamını kullanarak, enstitü ve bulunduğu anabilim dalının amaç ve hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunma sorumluluğundadır.

· Sorumluluğu bulunan dersler ve laboratuvarlar için enstitü müdürünün talep ettiği bilgileri ve dokümanları, eksiksiz ve düzenli şekilde iletmekle yükümlüdür.

· 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde belirtilen diğer görevleri tamamlama mesuliyetindedir.

· Danışmanlık görevini ve sorumlu olduğu dersleri yükseköğretim mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirmekle sorumludur.

· Her dönem sonunda, öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme formu/anketi sonuçlarınca öğrenciler tarafından belirtilen hususlarda iyileştirme yapmakla mükelleftir.

· Kendini görev süresi boyunca gerek yabancı dil, gerek akademik hakimiyet ve bilgi seviyesi gerekse entelektüel kapsamda geliştirmeye devam etme gerekliliğindedir. Ek olarak ders dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve/veya düzenlenen faaliyetlere topluma ve öğrencilere yararlılık çabası içerisinde iştirak etmektedir.

·  Enstitü müdürünün veya yetkili organların vermiş olduğu görevleri yerine getirmekle sorumludur.

Yasal Dayanak

· 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

· Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

Öğretim Yardımcıları

Görev Alanı

· Süleyman Demirel Üniversitesi rektörlüğü ve üst yönetimi tarafından belirlenmiş olan saikler ve ilkeler doğrultusunda, enstitünün sahip olduğu vizyon ve misyon kıstasları dahilinde eğitim ve öğretimi gerçekleştirebilmek için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi amacı ile çalışmalar yapmak.

Temel Görev ve Sorumlulukları

· Anabilim dalı dâhilinde tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine yardımcı olma sorumluluğu bulunmaktadır. Ek olarak ders, laboratuvar, ödev, sınav gözetmenliği, araştırma, deney ve proje uygulama ve değerlendirmelerinde öğretim üyelerine yardımcı olma mesuliyetindedir.

· Anabilim dalı içi ilgili komisyonlarda görev almak ve verilen görevi yerine götürme sorumluluğuna haizdir.

· Öğrencilerin enstitüye, ilgili anabilim dalına ve sosyal çevreye adaptasyonu ve oryantasyonuna destek olma sorumluluğundadır.

· Kendini görev süresi boyunca gerek yabancı dil, gerek akademik hâkimiyet ve bilgi seviyesi gerekse entelektüel kapsamda geliştirmeye devam etme gerekliliğindedir. Ek olarak ders dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve/veya düzenlenen faaliyetlere topluma ve öğrencilere yararlılık çabası içerisinde iştirak etmektedir.

· Enstitü müdürünün, anabilim dalı başkanın veya yetkili organların vermiş olduğu görevleri yerine getirmekle sorumludur.

Yasal Dayanak

· 2547 Sayılı YÖK Kanunu

· Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

· Sorumluluk alanı ile ilgili Kanun ve Yönetmelikler

 

Şef

Görev Alanı

· Sorumlu olduğu servis personeli tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden incelemek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlama sorumluluğundadır.

Temel Görev ve Sorumlulukları

· Birimde üretilen belgelerin doğruluğunu, dosya bilgilerini ve gideceği birim ya da kurumu inceleyerek olası bir eksikliğe karşı önlem alma sorumluluğundadır.

· Sorumlu olduğu birimin diğer birimler ile koordinasyonunu sağlama sorumluluğundadır

· Gelen ve giden evrakın kayıt, çoğaltma, dağıtım, dosyalama, sevk ve arşivleme hizmetlerini izleme ve yapılmasını sağlama yükümlülüğündedir.

· Servisini ilgilendiren konularda amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapma sorumluluğundadır.

 

Memur

Görev Alanı ve Sorumlulukları

· İstihdam edildiği birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmekle mükelleftir.

· Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmakla sorumludur.

· Görevlerinden dolayı Amirlerine karşı sorumludur.

 

Enstitü Özel Kalemi

Görev Alanı

· Süleyman Demirel Üniversitesi rektörlüğü ve üst yönetimi tarafından belirlenmiş olan amaç ve saiklere uygun olarak enstitünün gerekli tüm faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla enstitü müdürünün görüşme ve kabulleri ile diğer işlemleri yürütmektedir.

Temel Görev ve Sorumlulukları

· Enstitü müdürünün görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütme ve özel/resmi haberleşmelerini yerine getirme sorumluluğuna haizdir.

· Enstitü müdürünün özel ve kurumsal dosyalarını tutmak ve arşivlemekle sorumludur.

· Enstitü müdürünün görevlendirmelerinde görevden ayrılma, göreve başlama yazışmalarını takip eder ve yolculuk ile konaklama için rezervasyonlarını yapmakla sorumludur.

· Enstitü kurullarına üye seçim işlemlerini takip etmekle sorumludur.

· Müdürün görevlendirmelerinde görevden ayrılma veya göreve başlama yazışmalarını takip eder ve yolluk ile konaklama için rezervasyonlarını yapmakla sorumludur.

· Enstitü kurullarına üye seçim ve işlemlerini takip etmekle sorumludur.

· Enstitü kurullarının gündemlerini bir gün önceden hazırlar ve alınan kararları yazarak karar defterine yapıştırarak ilgili birimlere dağıtımını gerçekleştirmektedir.

· Çalışma yerindeki araç-gereç, doküman ve mefruşatın doğru bir şekilde kullanılmasını ve gereken bakım ve onarımların düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamakla sorumludur.

· Enstitü Web sayfasının ve sosyal medya hesaplarının hazırlanması ve güncellenmesi işlemlerini yapma sorumluluğundadır.

· Dini ve milli bayramlarda enstitü müdürünün tebrik mesajlarını hazırlamak ve dağıtımını sağlamakla mükelleftir.

· Enstitü ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlar ve açılış ve mezuniyet törenlerinde programları hazırlamakla mükelleftir.

· Enstitü bünyesinde oluşturulan komisyonların görev tanımlamalarını ve listesini arşivlemekle sorumludur.

· Birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin listelerini hazırlamakla ve bu listelerin güncel tutulmasını sağlamakla mükelleftir.

· Özel kalemliğini yaptığı Müdür, Müdür Yardımcıları ve Enstitü Sekreterinin talimatları doğrultusunda personele ilişkin günlük imza listelerini oluşturma sorumluluğundadır.

· Bahsedilen tüm bu görevleri gerçekleştirirken enstitü müdürüne ve sekreterine karşı sorumludur.

Yasal Dayanaklar

· 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

· 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

· 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

· 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

· Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

· Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları idari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname

 

Mali İşler – Ek Ders Birimi

Görev Alanları

· Süleyman Demirel Üniversitesi rektörlüğü ve üst yönetimi tarafından belirlenmiş olan saikler ve ilkeler doğrultusunda, enstitünün sahip olduğu vizyon ve misyon kıstasları dahilinde eğitim ve öğretimi gerçekleştirebilmek için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi amacı ile çalışmalar yapmak.  İlgili mevzuat gereğince akademik personelin ek ders ücretleriyle ilgili iş ve işlemleri yapar.

Temel Görev ve Sorumlulukları

· Akademik personele ilişkin ek ders ödemeleri ve ek ders beyanlarının kontrolünü, ek ders hesabını ve tahakkuk işlemlerini yapmakla sorumludur.

· Ek derslerde sehven gösterge veya katsayıya dayalı yapılan ya da Sayıştay sorgusunca tespit edilen fazla ödemelerin, ayrılan, istifa eden, ücretsiz izine ayrılan ya da askere giden veya daha değişik nedenlerden kaynaklı yapılan fazla ödemeyi borç olarak hesaplamakla, evraklarını hazırlamakla, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek ve bu hususta ilgili işlemleri yapmakla mükelleftir.

· Hazine ve Maliye Bakanlığının Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi’nde (KBS) ve Mali Yönetim Sistemi’nde (MYS) ilgili ayda bulunan derişikliklerin işlenerek hesaplamaları yapar, Elektronik imzaları müteakip ıslak imzaların dökümü ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na ulaştırılmasını sağlamakla sorumludur.

· Ek ders ücretlerinin, KBS’den ödeme emrinin, bordro ve belgelerin hazırlanmasını müteakiben ödenmesini sağlamakla sorumludur.

· Enstitü dâhilinde ders veren bağlı anabilim dalı öğretim üyeleri ile 40/a ve 40/d maddelerine göre üniversite içi başka birim ve üniversitelerden görevlendirilen öğretim üyelerinin ek ders yükü formlarının enstitü ders programlarına uygunluğunun kontrolünün yapılmasını sağlamakla sorumludur.

· Enstitü üst yönetimi tarafından görev alanı dâhilinde verilen idari görevleri yerine getirme mesuliyetindedir.

Yasal Dayanaklar

· 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

· 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

· 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

· 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

· 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

· Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

· Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları idari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname

 

Mali İşler – Maaş İşleri, Satın Alma ve Ayniyat Birim

Görev Alanları

· İlgili mevzuat gereğince, enstitü personelinin maaş ve tahakkuk işlerini gerçekleştirir. Alınacak mal ve hizmetlerin hazırlık aşamasından ödeme aşamasına kadar olan süreçteki evrak iş ve işlemlerini yapar. Taşınır malzeme isteklerini, satın alma, hibe ve bağış yöntemi ile edinilen taşınırların girişlerini yapar ve yıl sonu sayım ve muhasebe işlemlerini yapar.

Temel Görev ve Sorumlulukları

· Akademik ve idari personelin maaş, terfi ve geçim indirimi, bordro işlemlerini yapmakla ve aile yardımı, doğum yardımı ve çocuk yardımı bordrolarını hazırlamakla yükümlüdür.

· Enstitü sorumluluğunda gerçekleştirilen; konferans, seminer vb. faaliyetlere katılmak için gelen kişi(ler)in yolluk bildirimlerini, harcama talimatlarını ve ödeme emri belgelerini hazırlamakla yükümlüdür.

· Giderlerin, ilgili mevzuata ve bütçedeki tertiplere uygun olmasını sağlamaktan sorumludur.

· Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yollukları için gerekli işlemleri yapmak ve ödeme emrini düzenlemekle, ek olarak personelin fazla ve yersiz ödemelere ait kişi borcu iş ve işlemlerini ve fazla mesai işlemlerini düzenlemekle sorumludur.

· Personelin icra, ikaz gibi kesintilere ilişkin hesaplarını tutama ve bu kesintiler ile ilgili işleri yapma, sonuçlandırma ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamakla yükümlüdür.

· Personele ait emekli kesenekleri icmal bordrolarını hazırlar ve ilgili birimlere iletmekle yükümlüdür.

· Personelin giyim yardımı işlemlerini takip eder, hazırlar, gerekli iş ve işlemleri yapma sorumluluğuna haizdir.

· Ön mali kontrol işlemi gerektiren evrakları hazırlamakla, takibini yapmakla ve ödeme belgelerini hazırlamakla sorumludur.

· Tahakkuk (Ödeme Emri) işlemlerini yapar, imzaya göndermekle yükümlüdür.

· Ödeme emri evraklarını tahakkuk işlemi bittikten sonra teslim tutanağı ile Strateji geliştirme Daire Başkanlığı’na teslim etmekten ve arşivlemekten sorumludur.

· Alanı ile ilgili huşularda enstitü bütçesinin hazırlanmasında işlem yapma hakkına haizdir.

· Enstitünün ve enstitü personelinin ihtiyacı olan malzeme ve hizmetleri belirleme hakkına haizdir.

· Gelen satın alma taleplerini birim amirinin direktifleri doğrultusunda gerçekleştirme ve satın alma taleplerini mevcut ödenek durumunu da dikkate alarak takip etme sorumluluğunu taşımaktadır.

· Mal ya da hizmet alımları için gerekli maliyet araştırmalarını yapmakla ve piyasa fiyat araştırmasını yaparak tutanak hazırlamakla sorumludur.

· Alım işleminin yapılacağı firmanın EKAP’tan yasallık sorgulamasını yapmakla, kayıt kontrol işlemini yapmakla ve ödeme emir belgesini düzenleyerek ödemeyi gerçekleştirmekle yükümlüdür.

· Alınan malzeme ve hizmetlerin ödeme işlemlerini, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemindeki (KBS) Harcama Yönetim Sistemi modülünden yapma görevine haizdir.

· Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nden yapılan alımlara yönelik; ihtiyaçların belirlenmesi, ödeme evrakının düzenlenmesi ve gerekli tüm işlemlerin yapılmasında takip ve kontrol sorumluluğundadır.

· Yapılan ödeme emri belgesini Tahakkuk Teslimat Belgesi düzenleyerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermekle, evrakın durumunu takip etmekle ve Strateji Daire Başkanlığınca ödeme onayı verilen evrakları ödeme kalemlerine göre tanzim ederek dosyalamakla sorumludur.

· Abonelik dâhilindeki alımların ödemelerini yapmakla sorumludur.

· Tören, temsil ya da ağırlama ihtiyaçları için ivedilikle alınması gereken; çiçek, hediye, plaket vb. malzemelerin ödeme işlemini gerçekleştirmekten sorumludur.

· İhale usulü ile tüm tüketim ve demirbaş malzemelerinin satın alma işlemini gerçekleştirme sorumluluğuna haizdir.

· Kontörlü yahut muayenesi gereken taşınır malzemelerin kontrolünü takip etme sorumluluğundadır.

· Mal ve hizmet alımına yönelik olarak doğrudan temin yoluyla veya açık ihale yöntemi, belli istekliler arasında açık ihale yöntemi ve pazarlık yöntemi ile yapılan ihalelerde; ihtiyacın belirlenmesi aşamasından, ödeme emri evrakının düzenlenmesi aşamasına kadar geçen süreçleri yürütür, takip ve kontrolünü yapar.

· Taşınır malların kaybına ya da arılanmasına yol açabilecek yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı tedbirleri almak veya alınmasını sağlamakla sorumludur.

· Taşınırların giriş ve çıkış işlemlerine ilişkin kayıtları tutar ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri hazırlamakla sorumludur.

· Bozulmuş ya da işlev görmez hale gelen malzemelerin tutanaklarını tutarak demirbaş listesinden düşürülmesini sağlama sorumluluğundadır.

· Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamakla ve harcama yetkilisine sunulmak üzere taşınır kontrol yetkilisine teslim etmekle mükelleftir.

· Tasarruf ilkeleri doğrultusunda hareket etme sorumluluğu bulunmaktadır.

· Enstitü üst yönetimi tarafından görev alanı kapsamında verilecek idari görevleri yerine getirme sorumluluğundadır.

Yasal Dayanaklar

· 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

· 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

· 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

· 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

· 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

· 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

· 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

· 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

· 6245 sayılı Harcırah Kanunu

· 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

· Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

· Taşınır Mal Yönetmeliği

· Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları idari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname

 

Öğrenci İşleri Birimi

Görev Alanı

· İlgili mevzuat uyarınca enstitünün öğrenci işlemlerini yürütür, iç ve dış yazışmaları yapar ve arşivlenmesi için gereken işlemleri yürütür.

Temel Görev ve Sorumlulukları

· Öğrenci işleri birimi bünyesinde yürütülen faaliyetleri kontrollü bir biçimde idare etmekle sorumludur.

· Öğrenci, öğretim elemanı ya da kurumlarla ilgili üçüncü tarafların soru ve sorunları için gereken müdahale etmekle, yetki alanı dahilinde çözüm önerisinde bulunmakla ve bilgilendirme yapmakla sorumludur.

· Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönetmelik değişiklerini takip etmekle ve duyurularını yapmakla sorumludur.

· Öğrenci işleri ile ilgili olarak aylık ve/veya dönemlik periyotlarda olağan yazışmaları hazırlamakla mesuldür.

· Öğrencilerin tecil, not döküm belgesini, kayıt dondurma işlemlerini, burs başarı belgelerini, geçici mezuniyet belgelerini, diplomalarını, öğrenci disiplin soruşturmaları sonucunu vb. dokümanları hazırlamakla sorumludur.

· Öğrenciler tarafından çeşitli konu ve başlıklarda verilen dilekçelere yazılı bir biçimde cevap verilmesi sorumluluğuna haizidir.

· Öğrencilerin yatay geçiş işlemlerini ve ders muafiyet istekleri için gerekli işlemleri yapmaktan sorumludur.

· YÖK 100/2000 Doktora bursuyla ilgili gerekli yazışmaları yürütme sorumluluğundadır.

· Öğrencilerin not döküm ve ilişik kesme belgelerini takip etmekle sorumludur.

· Enstitüye alınacak lisansüstü öğrencilerinin kontenjanlarını ve özel alım koşullarının yer aldığı ilanları hazırlama ve ilan edilmesini sağlama sorumluluğundadır.

· Lisansüstü programlara yapılan başvuruları kabul etme ve kaydını alma sorumluluğundadır.

· Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi öğrenci değişim programlarına katılan öğrencilere dair gerekli işlemleri yürütmekten sorumludur.

· Etik Kurul ve araştırma izni yazışmalarını yapmak ve takip etmek mesuliyetindedir.

· Ders kayıt işlemleri ile ilgili gerekli hazırlıkları yapmak ve sonuçlandırmak sorumluluğundadır.

· Öğrencilerle ilgili tüm duyuruları yapmakla ve çalışma alanı dâhilinde tüm evrakların arşivlenmesinden sorumludur.

· Bilgi işlem üzerinden eğitim planlarının kontrolünü yapmakla ve rektörlük bilgi işlem ile gerekli koordinasyonu sağlamakla sorumludur.

· Öğrenci işlerine yönelik üst kurullarda görüşülmesi gereken evrakları hazırlamakla ve üst kurullarda alınan kararlara ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirmekle sorumludur.

· Doktora/sanatta yeterlik/yüksek lisans tez savunmasını video konferans yoluyla yapacak öğrencilere teknik destek verme sorumluluğun haizdir.

· Savunmaya girecek jüri üyelerini, tarihini, tez adını, danışmanının hazırlamış bulunduğu (intihal) raporunu inceleme sorumluluğundadır.

· Özel öğrenci ve öğrenci katkı payları ile ilgili işlemleri yürütmekle sorumludur. Ek olarak enstitü e-potasına gelen maillerin takibini yapmakla ve mail yoluyla bilgilendirme yapmakla sorumludur.

· Mezuniyet işlemlerini yapmakla ve mezun öğrencilere ait tez, seminer, proje ve diğer belgelerin dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamakla sorumludur.

· Mezun olmuş öğrencilerin diplomalarının hazırlanması ve arşivlenme işlemlerinin yapılması sorumluluğundadır.

· Öğrenci bilgilerinin ve notlarının Öğrenci Bilgi Sistemi’ne girilmesini takip etmekle ve ders programlarının ve sınav programlarının Enstitü web sayfasından duyurulmasını sağlamakla sorumludur.

· Tezlerin YÖK kütüphanesine ve üniversite kütüphanesine gönderilmesini sağlamak ve tezlerin YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne yükleme işlemlerini yapmakla sorumludur.

· Öğrenci kimlik kartlarının ve bandrollerinin dağıtım işlemini yapmakla sorumludur.

· Enstitü üst yönetimi tarafından görev alanı kapsamında verilecek idari görevleri yerine getirme sorumluluğundadır.

Yasal Dayanak

· 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

· 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

· 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

· İlgili Yönergeler, Yönetmelikler, Usul ve Esaslar

 

Akademik Yayın, Veri Yönetimi ve Analizi Birimi

Görev Alanı

· İlgili mevzuat gereğince Enstitü bünyesinde intihal raporlarının, stratejik planın, faaliyet raporlarının ve tüm istatistiki bilgilerin hazırlanmasına yardımcı olur.

Temel Görev ve Sorumlulukları

· Enstitünün süreli akademik yayını olan “Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi”nin yayın takibini yapmakla ve yayın kalitesini arttırıcı çalışmaları gerçekleştirmekten sorumludur.

· Enstitünün basım ve yayın işleri ile ilgili her türlü düzenleme çalımlarını yapmaktan sorumludur.

· Stratejik planın, faaliyet ve inihal raporlarının hazırlanmasını organize etmekle sorumludur.

· Araştırma Üniversitesi, Akreditasyon ve kalite süreçleri gibi konularda istatistiki bilgilerin derlenmesine yardımcı olmakla mükelleftir.

· 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer Yönetmeliklerde belirtilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

· Enstitü üst yönetimi tarafından görev alanı kapsamında verilecek idari görevleri yerine getirme sorumluluğundadır.

Yasal Dayanaklar

· 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

· 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

· 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

· 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

· 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

· Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

· Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları idari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname

 

Yardımcı Hizmetler Birimi

Görev Alanı

· Enstitü dahilindeki yardımcı hizmetlerin ve bu husustaki iş ve işlemlerin düzenliliğini, sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.

Temel Görev ve Sorumlulukları

· Sorumluluğunda olan oda, koridor, tuvalet, lavabo, çay ocağı gibi iç ve/veya dış mekanların düzenliliğinden, temizliğinden sorumludur.

· Sorumluluğunda olan yerlerde, temizlik, düzen ve onarım işlerinden sorumludur.

· Sınıf, laboratuvar, koridor gibi yerlerin havalandırması ve düzen ve tertibinden sorumludur.

· Enstitünün fotokopi işlerine ve kırtasiye malzemeleri vb. materyallerin dağıtımı ve taşımasından sorumludur.

· Mesai bitimine yakın olacak bir zaman diliminde enstitünün kapı, pencere, açık olan aydınlatma, açık olan klima gibi araçların kapatılmasından sorumludur.

· Binaya gelen ziyaretçilere yardımcı olmakla mükelleftir.

· Enstitü üst yönetimi tarafından görev alanı kapsamında verilecek idari görevleri yerine getirme sorumluluğundadır.

Yasal Dayanaklar

· 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

· 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

· 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

 

Yazı ve Kurul İşleri

Görev Alanı

· İlgili mevzuat dahilinde yazı ve kurul iş ve işlemlerini sağlıklı, düzenli bir şekilde yürütmekten sorumludur. Enstitü üst kurul kararları ve diğer yazışmaları oluşturmak ve bu yazışmaları ilgili birim veya kuruma ulaştırma sorumluluğundadır. Yetki alanı dahilinde yazışmaların takibini yapmakla ve arşivlemekle mükelleftir.

Temel Görev ve Sorumlulukları

· Enstitüye ait tüm iç ve dış yazışmaları yapma ve bu yazışmaları takip etme sorumluluğundadır.

· Enstitü bünyesinde çalışan akademik ve idari personelin rapor ya da izinler gibi kişisel  kişisel dosyalarını tutmak, evraklarını düzenlemek ve ilgili birimlere iletmek sorumluluğundadır.

· Yazışma işlemlerini zamanında ve mevzuata uygun biçimde yapma sorumluluğundadır.

· Birimlerden gelen ve Enstitü Üst Kurullarında görüşülmesi gereken evrakların, toplantı gündemine eksiksiz girmesini sağlama ve toplantı davet yazılarını ve gündemini tüm üyelere iletme görevine haizdir.

· Yazıları iki nüsha hazırlama, varsa eklerini mutlak surette altına ekleme, yazıların durumuna göre ilgili personelin parafını açma ve imzalanmak üzere imza dosyasına iliştirme mesuliyetindedir.

· Kurum dışından gelen yanlış yazıların iadesini sağlama sorumluluğundadır.

· Kültürel faaliyetlerle ilgili yazışmaları birimlerle koordineli olarak yürütme ve afişlerinin gerekli yerlere asılmasını sağlamakla yükümlüdür.

· Birimlerde görevli akademik personelin varsa ödüllerinin ve bilimsel/sanatsal etkinliklerini listesini tutma sorumluluğundadır.

· Enstitü üst yönetimi tarafından görev alanı kapsamında verilecek idari görevleri yerine getirme sorumluluğundadır.

Yasal Dayanaklar

· 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

· 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

· 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

· 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

· 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

· Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

· Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları idari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname

 

‍‍