13 Aralık 2018 Perşembe

Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları

9871 defa okundu

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 5 – (1) Öğrenci kontenjanları, ilgili EASDK’leri tarafından belirlenerek Enstitü müdürlüğüne teklif edilir. Bu kontenjanlar EK'de görüşülerek karara bağlanmak üzere Senatoya sunulur ve Rektörlük tarafından ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler, Enstitü Müdürlüğünce yürütülür. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Lisansüstü eğitim ile ilgili başvurular aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

1) Eğitim dalı yönünden ilgili EASD’ce uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olmak,

2) ALES’ten sözel puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları, Güzel Sanatlar Fakültesi mezunları ve Konservatuar mezunları hariç Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmak,

3) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde Senatoca belirlenen usul ve esaslar uygulanır.

b) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

1) Eğitim dalı yönünden ilgili EASD’ce uygun görülen bir yüksek lisans diplomasına sahip olmak ve yüksek lisans not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 75 veya eşdeğeri mezuniyet derecesine, lisans diplomasıyla başvuranlar için en az 4 üzerinden 3 lisans mezuniyet notuna sahip olmak,

2) Güzel Sanatlar Fakültesi mezunları ve Konservatuar mezunları hariç ALES’in sözel kısmından en az 55, lisans diplomasıyla başvuranlar için 70 standart puana sahip olmak veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmak,

3) YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından YDS'ye eşdeğer sayılan ve ulusal veya uluslararası düzeyde kabul gören KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri yabancı dil sınavlarından buna eşdeğer bir puan almış olmak,

4) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde Senatoca belirlenen usul ve esaslar uygulanır.

Giriş sınavı

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara, belirtilen belge ve koşullara sahip olan adaylar başvurabilir. Başvuruların değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuar mezunları için;

1) Yüksek lisans başvurusunda alanla ilgili bilgilerin ölçülmesinin amaçlandığı yazılı sınav uygulamasının %50’si; dosya inceleme ve/veya uygulamalı sınavının %25’i; ön görüşme (mülakat) sınavının %15’i; yabancı dil sınav puanının %10’undan oluşan başarı puanının yüksek puandan düşük puana doğru sıralanması ile öğrenci alınır. Öğrenci alımında 40 başarı puanı esas olarak kabul edilir. 40’ın altında puan alan öğrenciler başarısız olarak tanımlanır. Mülakat sınavına girmeyen öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. Yabancı dil belgesi olmayan adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak kabul edilir. İlan edilen kontenjan sayısından az başvuru olması durumunda 40 başarı puanı barajı uygulanmaz.

2) Sanatta yeterlik başvurusunda alanla ilgili bilgilerin ölçülmesinin amaçlandığı yazılı sınav uygulamasının %50’si; dosya inceleme ve/veya uygulamalı sınavın %25’i; ön görüşme (mülakat) sınavının %15’i; yabancı dil sınav puanının %10’undan oluşan başarı puanının yüksek puandan düşük puana doğru sıralanması ile öğrenci alınır. Öğrenci alımında 40 başarı puanı esas olarak kabul edilir. 40’ın altında puan alan öğrenciler başarısız olarak tanımlanır. Mülakat sınavına girmeyen öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. İlan edilen kontenjan sayısından az başvuru olması durumunda 40 başarı puanı barajı uygulanmaz.

b) Güzel Sanatlar Fakültesi, Konservatuar mezunu olmayanlar için;

1) Yüksek lisans başvurusunda ALES’in %50’si, bilim, kültür ve sanata dair bilgilerin değerlendirildiği sınav uygulamasının ve/veya dosya inceleme ve/veya uygulamalı sınavın %25’i; ön görüşme (mülakat) sınavının %15’i; yabancı dil sınav puanının %10’undan oluşan başarı puanının yüksek puandan düşük puana doğru sıralanması ile öğrenci alınır. Mülakat sınavına girmeyen öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. Yabancı dil belgesi olmayan adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak kabul edilir.

2) Sanatta yeterlik başvurusunda ALES’in %50’si, bilim, kültür ve sanata dair bilgilerin değerlendirildiği sınav uygulamasının ve/veya dosya inceleme ve/veya uygulamalı sınavın %25’i ön görüşme (mülakat) sınavının %15’i; yabancı dil sınav puanının %10’undan oluşan başarı puanının yüksek puandan düşük puana doğru sıralanması ile öğrenci alınır. Mülakat sınavına girmeyen öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

Bilimsel/sanatsal hazırlık programı

MADDE 8 – (1) Yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksiklerini gidermek amacıyla bilimsel/sanatsal hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans ve/veya yüksek lisans derecelerinden birini başvurdukları sanatta yeterlik programı alanından almamış olan adaylar.

(2) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında alınması zorunlu dersler lisans düzeyinde ve aralıksız iki yarıyıl olmak üzere danışmanın teklifi EASD’nin önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Alınan dersler, öğrencinin lisansüstü öğretiminde alması gereken ders yükünden sayılmaz.

(3) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında; alınan derslerin devam durumu, sınavlar, başarı notu, kayıt silme ve diğer esaslar hakkında öğrencinin ders aldığı programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır. Bilimsel/sanatsal hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bilimsel/sanatsal hazırlık programında ders alan ve iki yarıyılda başarılı olamayan öğrenciler için her bilimsel/sanatsal hazırlık ek dönemleri için katkı payını 2547 sayılı Kanuna göre zamlı öder. Bilimsel/sanatsal hazırlık programında geçirilen süre, lisansüstü ders almamak kaydıyla bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya sanatta yeterlik programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Yükseköğretim lisans mezunları veya son sınıf öğrencileri, belirli konuda bilgisini artırmak için EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile en az bir öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak bu öğrenciler de derslere devam ve başarı durumları hakkında Enstitüde uygulanan esaslara uymak zorundadır. Özel öğrencilere başarılı olmaları halinde, derslerin kredisi ve başarı durumunu belirleyen bir belge verilir. Öğrencilerin kayıt ücretleri EYK’ce karara bağlanır. Özel öğrenciler ilgili lisansüstü programında alınması gereken derslerin toplam kredisinin en fazla %50’sini alabilirler.

Yatay geçiş

MADDE 10 – (1) Enstitü bünyesindeki başka EASD veya başka yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup, en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler Üniversitenin lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yolu ile ilan edilen kontenjan sayısınca kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla yapılan öğrenci kabulünde bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki esaslar uygulanır. Yatay geçiş için öğrencilerin, ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması ve geldikleri programda devam ettikleri derslerin tamamını başarmış olmaları ve bu derslerden başarı notu ortalamasının yüksek lisans için 4’lük not sistemi üzerinden en az 2, sanatta yeterlik için 4’lük not sistemi üzerinden en az 2,5 veya eşdeğeri puan almış olmaları gerekir. Yatay geçişler, ancak yarıyıl başlarında öğrenci kabulü başvuruları sırasında yapılabilir. Öğrencinin kabul edildiği programlardaki intibakına EASD başkanlığının görüşü alınarak EYK’ce karar verilir. Lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yolu ile ilan edilen kontenjanlardan fazla başvuru olması halinde ALES puanının %50’si, lisans veya yüksek lisans ortalamasının %25’i, yabancı dil puanının %25’i alınarak başarı sıralamalarına göre kontenjan dahilinde öğrenci alınır. ALES puanı olmayan Konservatuar ve Güzel Sanatlar Fakülteleri mezunları için, ALES Puanı 55, Yabancı Dil puanı bulunmayanlar için sıfır kabul edilir.