Sıkça Sorulan Sorular

Sevgili öğrencilerimiz. Sıkça sorulan sorular çalışması ile öğrencilik hayatınız boyunca sizlerin aklınıza gelebilecek sorulara cevap oluşturarak sizlerin endişelerinizi gidermek istedik. Enstitümüz sayfasında lisansüstü eğitimiz boyunca geçireceğiniz süreci özetleyen bir Öğretim Süreci de oluşturulmuştur. Yükseklisans ve Sanatta Yeterlik için oluşturulmuş olan Öğretim Süreçlerini de incelemeyi ihmal etmeyiniz.

1- Güzel Sanatlar alanında lisansüstü eğitim yapmak istiyorum, hangi fakülteye başvurmam gerekiyor?

Fakültelerde lisans eğitimi verilmektedir. Lisansüstü eğitim için enstitülere başvurmalısınız. Güzel sanatlar alanında lisansüstü eğitim için Güzel Sanatlar Enstitüsüne başvurmalısınız.

2- Öğrenci kabul ve kayıt işlemleri neye göre yapılmaktadır?

Öğrenci kabul ve kayıt işlemleri üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesine göre yapılmaktadır.

3- Enstitünüze başvurmak istiyorum. Başvuru koşulları ve başvuru tarihlerini nereden/ nasıl öğrenebilirim?

Enstitümüz anasanat dallarına öğrenci alımlarıyla ilgili olarak başvuru koşullarını ve tarihini belirten ilan metni Enstitümüz sayfasında ve üniversitemiz ana sayfasında yayınlanmaktadır.

4- Enstitünüz öğrenci alımları için başvuruda bulunmak istiyorum. Başvurumu ne zaman ve nereden yapabilirim?

Başvurular ilgili enstitünün lisansüstü programlara başvuru koşulları ilan metninde yer alan tarih aralığında çevrimiçi olarak Enstitüler Öğrenci Bilgi Sistemi adresinden yapılır. (SDÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi Madde:4)

5- Enstitünüz öğrenci alımı ilanlarına göre başvuruda bulundum ve belirtilen tarihlerde sınava katıldım. Sonucu nasıl öğrenebilirim?

Kesin kayıt hakkı kazanan asil ve yedek adaylar Enstitüler Öğrenci Bilgi Sistemi adresinde ve/veya ilgili enstitü internet sayfasında ilan edilir. (SDÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi Madde:25 - Madde:36)

6- Enstitünüze kesin kaydımı nasıl yaptırabilirim?

Yüksek lisans/sanatta yeterlik programlarına kesin kayıt hakkı kazanan aday, istenen belgelerle birlikte ilgili enstitüye başvurarak kesin kaydını şahsen yapmak veya noter onaylı vekâlet verdiği kişi tarafından yaptırmak zorundadır. (SDÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi Madde:25 - Madde:36)

7- Kesin kaydımı yaptırdım. Ders kaydımı ne zaman yaptıracağım?

Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenci, ilgili enstitünün akademik takviminde belirtilen tarihlerde ders kaydını yapmak zorundadır. (SDÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi Madde:25 - Madde:36)

8- Enstitünüzde kayıtlı öğrenciyim. Öğrenimimizin hangi aşamasında harç ücreti yatıracağız?

Lisanüstü öğrenimde yüksek lisans programlarının normal öğrenim süresi 2 yıl (4 yarıyıl), sanatta yeterlik/doktora programlarının normal öğrenim süresi 4 yıldır (8 yarıyıl). Yüksek lisans öğrencileri beşinci yarıyıldan itibaren, sanatta yeterlik öğrencileri dokuzuncu yarıyıldan itibaren enstitünün akademik takviminde belirtilen süreler içerisinde öğrenim (harç) ücretini yatırmak zorundadırlar. (SDÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi Madde:25 - Madde:36)

9- Enstitünüzde özel öğrenci olarak başvuruda bulunmak istiyorum. Şartlarınız nelerdir?

Tezsiz programlar hariç, bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu EABD/EASD başkanlığının onayı ve EYK kararı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.(SDÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi Madde:7)

10- 2016-2017 Güz yarıyılından önce lisansüstü eğitimime başladım. Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersini almak zorunda mıyım?

08.09.2016 tarih ve 458-06 nolu Süleyman Demirel Üniversitesi Senato kararı gereği 2016-2017 Güz dönemi başlangıcında ders kredisini tamamlamamış öğrenciler lisansüstü eğitimleri süresince ilgili dersi almak zorundadırlar.

11- Lisansüstü eğitimim süresince seminer ders(ler)ini ne zaman almalıyım?

Yüksek lisans öğrencileri ders döneminde bir seminer dersi (Seminer I (Yüksek Lisans)); doktora öğrencileri ise biri ders döneminde (Seminer I (Doktora)), biri de tez döneminde (Seminer II (Doktora)) olmak üzere iki seminer dersi almak zorundadırlar.

12- Harç ücretimi yaptırdım ve ders kaydımı gerçekleştirdim. Ekle-Sil yapmama gerek var mı?

Danışman ders kaydını onaylamışsa ve seçilen derslerde değişiklik yapılmayacaksa ekle-sile gerek yoktur.

13- Tezli yüksek lisans programı öğrencisiyim. Almam gereken dersler ve kredi sayısı ne kadardır?

Tezli yüksek lisans programı, 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve/veya seçmeli en az yedi ders (bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği ile ilgili bir ders zorunlu), seminer dersi, tez çalışması ve seçilmesi halinde uzmanlık alan dersinden oluşur.

14- Tezli yüksek lisans programı öğrencisiyim. Derslerimi bitirdim. Tez aşamasına geçebilir miyim?

Tezli yüksek lisans programı öğrencisinin tez aşamasına geçebilmesi için aldığı bütün derslerden başarılı olmak koşuluyla ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,00 olması, seminer dersi dâhil en az 60 AKTS kredilik dersi başarması gerekir.

15- Tezli yüksek lisans programında ders dönemi tamamlamanın azami süresi nedir? Programın azami süresi nedir?

Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin ders alması gereken dönemden başlamak üzere, kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıldır.

Program, en çok altı yarıyılda tamamlanır

16- Tezli yüksek lisans programlarında tez danışmanı değiştirmek mümkün mü?

Danışmanın çekilme isteği veya öğrencinin danışman değişikliğine ilişkin gerekçeli talebi üzerine, enstitü yönetim kurulunca yeni danışman atanır.

17- Yüksek lisans tezinin sonuçlanması için ne yapmak gerekir?

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması için öğrencinin;

Tezi, tez yazım kılavuzuna uygun bir şekilde yazarak danışmanına sunması,

Tezi, savunulabilir olduğuna ilişkin danışman görüşüyle birlikte enstitüye teslim etmesi,

Tezi, jüri önünde savunarak başarılı bulunması gerekir.

18- Bir dersten başarısız oldum. Aynı dersi tekrar alacak mıyım?

Öğrenci, başarısız olduğu dersi tekrarlamak zorundadır.

Öğrenci, başarısız olduğu dersin açılmaması veya programdan kaldırılması halinde, danışmanın önerisi, EABD/EASD başkanlığının teklifi ve enstitü müdürlüğüne bildirmek koşulu ile ilgili dersin yerine uzmanlık alan dersi hariç başka bir ders alabilir.

19- Kaydımı dondurmak istiyorum. Ne yapmalıyım? Kayıt dondurma şartları nelerdir?

Enstitümüz web sayfasında bulunan Kayıt Dondurma İstek Formunu kaydınızı dondurmak istediğiniz dönemin dördüncü haftasının sonuna kadar kayıt dondurma gerekçesine ait belgelerle birlikte kayıtlı olduğunuz Anasanat Dalı Başkanlığına teslim etmeniz gerekir. İlgili Anasanat Dalı formu belgelerle birlikte resmi yazı ile enstitüye gönderir. Nihai karar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından verilir.

Kayıt dondurma şartları aşağıdaki gibidir;

(1) Lisansüstü öğrencinin hastalığı ve/veya doğum yapması durumunda, sağlık durumunun uygun olmadığını en az dört haftalık sağlık raporu ile belgeleyen öğrencinin sağlık raporunun süresine bağlı olarak EYK kararı ile kayıtları dondurulur. Öğrenci, raporun başlama tarihinden itibaren, en geç yedi iş günü içinde durumunu açıklayan dilekçe ve belgelerini enstitü müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Askerlik görevini yapmak üzere işlem yaptırdığını belgeleyen ve bunu yazılı olarak enstitüye bildiren öğrenciye, askerlik süresine karşılık gelen yarıyıllarda, EYK kararı ile kayıt dondurma hakkı verilir.

(3) Eğitim ve öğretim için yurt dışında bulunma, birinci dereceden yakınının hastalığı, refakat, doğal afet, öğrenci olduktan sonraki tutukluluk ve mahkûmiyet halleri ve EYK’nın uygun göreceği öğrenimini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı eğitimine devam edemeyen öğrencilere, bu durumlarını belgelemek koşuluyla EYK kararıyla kayıt dondurma hakkı verilir.

(4) Kayıt dondurma süresi en çok iki yarıyıldır ve eğitim süresinden sayılmaz.

20- Kaydımı sildirmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Kayıt silme şartları nelerdir?

Enstitümüz web sayfasında bulunan Kayıt Sildirme İstek Formunu kayıtlı olduğunuz Anasanat Dalı Başkanlığına teslim etmeniz gerekir. İlgili Anasanat Dalı formu resmi yazı ille enstitüye gönderir. Nihai karar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından verilir.

Kayıt sildirme şartları aşağıdaki gibidir;

Öğrencinin, kendi isteği ile kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmesi, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması, ders/tez dönemlerinde başarısız olması veya azami süreler içerisinde programı tamamlayamaması durumunda, EYK kararıyla kaydı silinir. Ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

21- Enstitünüzden mezun olan öğrencilerin tez özetlerine nasıl ulaşabilirim?

Enstitümüz tezlerine Ulusal Tez Merkezi'nden ulaşılabilir.

22- Süleyman Demirel Üniversitesi akademik personeli iken kurum değişikliği yaparak farklı bir kurumda göreve başladım. Danışmanlığımda bulunan öğrencilerle danışmanlık görevimi sürdürebilir miyim?

Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesinin 16 ncı maddesinin 10 uncu fıkrası ve 26 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının "b" bendine göre devam eden tez danışmanlığı süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

23- Kurum değişikliği yaptım ve önceki kurumumda iken tez aşamasındaki öğrencilerimin danışmanlıklarını sürdürmekteyim. Danışmanlık ücreti alabilir miyim?

Kurum değişikliği yapan akademik personel tez aşamasındaki öğrencilerinin danışmanlıklarını sürdürebilir ancak ek ders ücreti alabilmesi görevlendirmeye bağlıdır. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 40/d maddesine göre görevlendirme yapılması durumunda ve Enstitü tarafından istenecek belgelerin ıslak imzalı olarak Enstitüye verilmesi durumunda ek ders ücreti alınabilir. Bunun için öncelikle ilgili öğretim üyesinin yine ilgili Anasanat Dalı Başkanlığı ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

24- Bulunduğum dönemde vermiş olduğum derslerin final sınavları için sınav ücreti alabilir miyim?

Enstitümüz sayfasında bulunan Sınav Ücret Formunu eksiksiz doldurarak iki nüsha olarak Enstitüye teslim etmelisiniz. Derslerinizin bulunduğu Anasanat Dalı tarafından resmi yazı ile final sınav programı oluşturularak Enstitüye bildirilmedi ise sınav ücreti ödemesi yapılamaz.